لابرادور‬رتریور

لاب هــا‬وفــــادار،‬پـر‬انــــرژی،‬و‬همیشه‬ آمــادهی‬ بـــــــازی‬ هــســتــنــد.‬ا گــــــر‬ ‬ مـــی خـــواهـــیـــد‬بـــــرای‬ مـــاجـــراجـــویـــی‬ یــــک‬ هــــمــــراه ‬خـــــوب‬ داشــتــه‬ بــاشــیــد،‬ بـیـشـتـر‬ از‬ ایــن‬ ‬ جــســتوجــو‬ نکنید.‬
ایــن‬ نـــژاد‬ عـاشـق‬ شـنـا‬ کــــردن،‬پــیــاده رویــی،‬و‬ انـجـام‬ هـرگـونـه‬ فعالیت‬ در‬ فـضـای‬ بــاز‬ اسـت. اکثر‬ لابرادورها ‬ماهیت‬ توله گونه ی‬ خود را‬ حتی‬ پس‬ از‬طی‬ کردن ‬سن‬ بلوغ‬ حفظ‬ ‬ میکنند.‬

به‬ گزارش‬ پارس‬ناز:‬ ‬ لاب ها ‬همچنین‬ بسیار‬مهربان‬ و‬با‬محبت‬ هستند‬و‬با‬شلوغی و ‬همهمه ‬آشفته نمیشوند،‬به‬ همین‬ خاطر‬ ‬ سگهای‬ خانوادگی‬ بینظیری‬ محسوب‬ میشوند.
سگ ‬لاب رادور‬رتریور ‬یکـی ‬از ‬نژادهای‬ پر‬طرفدار‬ در‬ آمریکا‬ اسـت.‬ سایــزشان‬ متوسط‬ تا‬ بـزرگ،‬ بـدن‬ محکم ‬و‬ ورزیــده ای‬‬ دارنــد.‬لابـرادورهـا‬ با‬ هوششان،‬‬شـخصیت ‬خوب‬ و‬ اعصاب‬ آرامشان‬
شناخته‬ ‬ میشوند.‬اگر‬برای‬ شکار‬آموزش‬ داده شوند،‬این‬ خصوصیات‬ خوب،‬ازآنها‬همراهان‬ خوبی‬ برای ‬شکار‬می سازد.‬علاوه ‬برقابلیتهای‬ حـرکـتـی ‬و‬ ورزشــــــی ای‬ کــه‬ دارنـــــد،‬لابـــرادورهـــا‬
‬ سگ های‬ خدماتی‬(سگ ‬سرویس)‬خوبـی ‬هم‬ هستند.‬معمول ‬است‬ که ‬به‬ عنـوان‬ سگ‬ راهنما‬ بـرای‬ نابینایان،‬ سگ‬ کمکی‬ بـرای‬ معلولان‬ و‬ ِ سگ ‬درمانی ‬تربیت‬ شوند. همچنین‬ این‬ ‬ سگ ها‬ را‬ می توانید‬ بین‬ سگهای‬ کشف‬ مواد‬ مخدر ‬و ‬مواد‬ منفجره،‬نجات‬ غریق‬ و‬ سگهای‬ جست و جو ‬و ‬نجات‬ ببینید.

لابرادورها‬سری‬ کشیده‬ و‬ بزرگ ‬و پوزهای ‬پهن‬ دارند. جثه شان‬ متوسط ‬است.‬گوشهایشان‬ آویـــــــزان ‬و‬ چــشــمهــای‬ صـمـیـمـی ای‬ دارنـــــد.‬ ‬ سینه شان‬ تا‬ آرنـج‬ کشیده‬ باید‬ باشد‬ و‬ پاهای‬ جلویی ‬باید‬صاف‬ باشند؛‬اما‬سنگین ‬نباشند.‬

‬ ســگهــای‬ نمایشی ‬بــه ‬بـدنـی‬ نـیـاز‬دارنــــد‬ که‬ ستبر‬به ‬چشم ‬آید‬ و‬ در‬همان ‬حال‬ چابک‬ هم‬ بـاشـد.‬پشت‬ حـیـوان‬(کــمــرش)‬قــوی‬ و ‬صاف‬ اسـت.‬دم‬ ِ سـمـوری‬ لابـرادورهـا،‬از‬ ‬ ویژگیهای‬
متمایزکننده ی ‬ایـن ‬نـژاد‬ اسـت.‬دم‬‬ انـدازه ی متوسطی‬ دارد‬ و‬ نـزدیـک‬ بـدن‬ قطرش‬ بیشتر‬ اســت.‬تـمـام ‬دم ‬از‬مـوهـای‬ کـوتـاه ‬و‬ ضخیمی‬ پـوشـیـده ‬شـــده‬ اســــت.‬لابــــرادورهــــا‬ شـنـاگـران‬
ماهری‬ هستند.‬ لای‬ پنجه ی‬ لابرادورها‬ بسته است‬ (مانند‬ اردک)‬ و‬ این‬ در‬ شنا‬ و‬ برگرداندن‬ شکار ‬از‬آب،‬‬ ِ نجات ‬افراد ‬از ‬آب ‬به‬ حیوان‬ کمک‬ می کند ‬و‬ پوشش‬ کوتاه‬ مو ‬و‬ ‬متراکم شان‬ هم ‬در‬
‬ رنگ های‬ سیاه‬ زرد‬ و‬ شکلاتی‬ دیـده‬ ‬ میشود.

اندازه :

اندازه حیوان به خصوص درهنگام نمایشها اهمیت پیدا میکند که اگربیش از2سانتیمتر با این ابعاد اختلاف داشته باشند،فاقد صلاحیت تشخیص داده خواهند شد.

نــر:بـیـن27تــا 3۴ کـیـلـوگـرم و بـیـن۵6تــا61  سانتیمتر
مـاده: بین2۵ تا 32 کیلوگرم وبین۵3تا ۵8 سانتیمتر

پوشش بدن و رنگ آن : 

لابرادور‬ریتریور‬ پوششی‬ دولایه‬ دارد‬ که‬ در‬سرما و‬زمان‬ خیسی‬ او‬ را ‬حفظ‬ ‬ می کند.‬پوشش ‬زیرین نرم و ضد آب است و پوشش رویی کوتاه ، صاف و ضخیم است. لابرادورها ‬سه ‬رنگ ‬شکلاتی‬ و‬ زرد ‬و‬ سیاه‬ دارند‬و‬ قرمز ‬و‬ سفید‬قطبی‬ هم ‬در‬بازهی‬ زرد‬است‬ و‬ کسی‬ که‬ بـــه‬ خاطر‬ این‬رنگ‬ بخواهد‬ حیوانی‬ را‬ گرانتر‬ بفروشد،‬ می خواهد‬ از‬ عدم‬ اطلاع‬ خریدار‬سوءاستفاده‬ کند‬ و ‬سود‬بیشتری‬ بدست‬ بیاورد .

مراقبت از لابرادور ریتریورها :

لابرادور‬ریتریورها‬پوششی ‬نرم‬ و‬ ضد‬آب‬ و ‬دمی‬ شبیه ‬به‬ دم‬ سمور‬دارند‬ که ‬از‬ ‬ آنها‬ ‬ سگهای‬ آبی‬ خوبی‬ ‬ میسازد.‬به‬ خاطر‬کوتاهی ‬موهایشان‬ نیاز‬ به‬ تیمار‬ زیـادی‬ ندارند‬ و‬ مراقبت‬ از‬ ‬ آنها‬
راحت‬است. بیشتر‬ موهایش‬ خــودش،‬ بــدون‬ شانه‬ کـردن‬ ‬ میریزد و‬ به‬ شانه‬ زیادی‬ نیاز‬ندارد ‬و لازم ‬نیست.‬ بهتر‬است‬ بعد‬از‬هر‬ پیاده روی ‬سگتــان‬ را ‬تمیز‬ کنید.‬از‬آنجایی‬ که‬ مو ریزی‬ زیادی‬ دارند،‬شانه‬ کردن‬ هفتگی‬ آنها ‬برای ‬رسیدن‬ چربی‬ بدنشان‬ بـه‬ همه‬ جــای‬ پوستشان‬ و‬ همینطور‬ کندن‬ موهای‬ لق ‬یا‬ کنده ‬شده،‬مفید ‬است‬ و ‬بدانید‬ که‬ با ‬داشتن‬ لابـرادور‬ریتریور‬ به ‬یک‬ جارو‬برقی‬ هم ‬نیاز‬خواهید‬داشت ‬و‬ انتظار‬حداقل‬ چند‬ تار‬مو‬ روی‬ همه ی‬ لباسهایتان ‬را‬داشته ‬باشید.‬ ایـن ‬نـژاد‬ هر‬دو‬ مـاه ‬یکبار‬حـدودآ نیاز‬دارد‬ که‬ حمام‬ کند‬ که ‬با‬توجه‬ به‬ ‬ علاقه اش ‬به ‬آب‬ نباید‬ کار‬سختی‬ باشد. اگـر‬ سگتان‬ فعالیت‬ و‬ تمرین‬ زیــادی‬ دریافت‬ میکند،‬ نـاخنهایش ‬به ‬طور‬طبیعی‬ خودشان
کوتاه‬‬ می شوند،‬ولی‬ اگر‬ اینطور‬نیست‬ و ‬صدای بـرخـوردشـان‬ بـا‬ سـطـوح‬ سخت‬ را‬ ‬ میشنوید،‬
وقتش‬ اسـت‬ کـه‬ ‬ ناخن هایش‬ را‬ کـوتـاه‬ کنید.‬ احتمالا ‬یک‬ یا‬ دوبار‬ در‬ماه‬ به ‬ناخن‬ گرفتن ‬نیاز‬ پیدا‬ کند‬ و ‬توجه‬ به‬ دهـان‬ و‬ دنـدان ‬این‬ سگ‬ هم ‬برای‬ سلامت‬ و‬ طول‬ عمرش،‬مهم‬ اســت‬ و‬ خوب ‬است‬ هر‬ روز‬ یا‬ اگر ‬سختتان‬ است‬ نهایتا‬ ‬ هفته ای‬ دو‬ سه‬ بـار،‬ ‬ دنــدانهایش‬ را‬ مسواک‬ بزنید‬ که‬ از‬ تشکیل‬ جرم‬ روی‬ دنـدان‬ حیوان‬ جلوگیری‬ کند،‬سلامت‬ دهان ‬حیوان ‬را‬ تضمین‬ و‬ بوی‬ بد‬ دهانش‬ را‬ ازبین ‬ببرد.‬ گوشهای‬ سگ تان ‬را‬مرتب ‬چک‬ کنید‬که ‬مخاط‬ گوش‬ اگر ‬ترشح ‬شده ‬تمیز‬کنید ‬و‬همچنین‬ ببینید‬ که ‬عفونت‬ نکرده‬ باشند ‬چرا‬ که ‬برای‬ سگهایی‬ که‬ هنگام ‬شنا‬ گوش هایش را‬ خیس‬ میکنند‬ .این‬ ‬عفونت ها‬ ‬شایع اند.‬ ‬ گوش ها ‬را ‬با‬ یک ‬توپی‬ ‬ پارچه ای‬ تمیز‬کننده ای‬ که‬ پزشک‬ حیوان‬ توصیه‬ کـرده‬ پـاک‬ کنید‬ و هیچ‬وقـت‬ بـرای‬ پـاک‬ کردن‬ گوش‬ سگی‬ از‬ گوش‬ پاک‬ کن‬ استفاده‬ نکنید.

در‬ ‬ فعالیتهای‬ خانوادگی‬ شرکت‬ دارنـد‬‬ بسیار‬ شاد ‬و‬ خوشحال‬ ‬می شوند‬ و‬ عاشق‬ دویدن‬ و ‬راه‬ رفتن‬ و‬ شنا‬ و ‬بازی ‬هستند.‬ لابرادورها‬ با‬ ‬ بچه ها‬ در‬ همه‬ ‬ سنها‬ رفتار‬ بسیار‬ خوبی‬ دارنــد‬ و‬ به‬ راحتی‬ آمـوزش‬ ‬میبینند‬ و ‬اگر‬ آمـاده ی ‬داشتن‬ سـگـی‬ هستید‬ کـه‬ در‬بـزرگـسـالـی ‬هـم ‬رفـتـاری‬ مانند‬  توله ها‬ دارد‬ برای‬ اولین ‬سگ‬ هم ‬انتخاب‬ مناسبی‬ است.

فعالیت مورد نیاز :

لابرادورها‬برای‬ جایی‬ مناسب‬ است‬ که‬ حیوان‬ بتواند‬ در‬ آنجا‬ فعالیت‬ زیـادی‬ داشته‬ باشند‬ و‬ توجه ‬و‬ تربیت ‬زیادی‬ هم‬ دریافت‬ کنند.‬ آنهـا‬ انرژی‬ بالایی‬ دارند ‬و‬ برای زندگی‬ در‬فضای‬ بسته‬ خیلی‬ مناسب‬ نیستند. لازم ‬است‬ که‬ او ‬را ‬روزانه‬ به‬ پیـاده روی های‬ نیم‬ ساعته‬ حداقل‬ ببرید‬ و‬ به‬ ‬پـارک هـای‬ مناسب‬ سگ ها‬که‬ در‬ آن‬ بتوانند ‬آزادانه ‬بدوند ‬و ‬انرژیشان‬ را‬تخلیه‬ کنند ‬ببرید ‬و‬ البته‬ ا گر‬ حیاطی‬‬ محصور‬داریـد،‬میتوانید‬با‬او‬در‬آنجا‬بازی‬ کنید. ‬ولی‬ ‬ پیاده روی‬ نیم ساعته ی‬ روزانه‬ برای‬ این ‬سگ‬ پر‬انـرژی‬ کافی‬ نیست‬ و ‬حتما‬ نیاز‬به ‬دویـدن‬ و جنب‬ و‬جوش ‬دارد.‬با‬آموزش ‬مناسب‬ از‬ کودکی‬ ‬ میتوان‬ اطمینان‬ پیدا‬ کرد‬ که‬ این‬ ‬ سگها‬ با‬ بستن‬ افسار‬مشکلی‬ پیدا ‬نکنند ‬و‬ جهت‬ داده‬ شده‬ را دنبال‬ کنند‬و ‬این‬ موجب‬ میشود‬ که‬ در‬ ‬ محیطهای‬ شهری‬ همراه‬ منـاسبی‬ باشند ‬و ‬در‬
خیابان ‬به ‬اینور‬ و ‬آنور ‬نروند ‬و‬برای‬ بقیه ‬مزاحمت 
ایجاد‬نکنند.‬افسار‬بستن‬ و ‬در‬محیطی‬ که ‬افراد‬ دیگری‬ حضور‬ دارند‬ رفت ‬و ‬آمد‬ کردن،‬موجب‬ ‬ می شود،‬سگتان‬ با ‬دیگر‬ آدمهـا ‬و‬ حیوانات‬ به‬
راحتی‬ کنار‬ بیاید‬ و‬ در‬ حضورشان‬ اضطراب‬ و‬ تـرس ‬نداشته ‬و ‬به‬ حالت ‬تدافعی‬ نــرود.‬‬فقط‬ توجه‬ داشته ‬باشید‬که ‬این‬ نژاد ‬در‬ فرار‬کردن‬ هم‬ استاد‬است ‬و ‬مطمئن‬ شوید‬که‬ حتما‬ نشانه‬ و‬ اسم‬ و‬آدرسی‬‬ همیشه ‬همراهش‬ باشــد،‬حالا ‬یا‬ آویزان ‬از‬ قلاده اش ‬یا‬ روی چیپهای‬ الکترونیکی‬ که ‬روی‬ حیوانات‬ خانگی‬ سوارمیکنند.
لابـرادور‬ریتریوری‬ که‬ تمام ‬یا‬ بیشتر ‬روز‬ را‬ تنها‬ مانده‬ یا‬ با‬ فعالیت‬ مناسب‬ انـــرژی اش‬ تخلیه‬ نشده‬ رفتار‬ مخربی‬ پیدا‬ خواهد‬ کـرد‬ و‬ هرچه‬ ببیند‬ ممکن‬ است‬ بجود. ار‬ ‬ فعالیتهای ‬مورد‬علاقه‬ ‬لاب ها‬ دویدن ‬است‬ اگر‬ میدوید،‬ او‬ همراه‬ خوبی‬ ‬میتواند‬ برایتان‬ بـاشـد‬ وهمچنین‬ ‬ مـیتـوانـد‬ در‬ کـنـار‬ شمای‬ ‬ دوچرخه سوار ‬بدود ‬و‬ کم‬ هم‬ نیاورد‬ و‬ همچنین‬ بــازی‬ بــا‬ب ـچـه‬ در‬حـیـاط‬ ‬ مـیتـوانـد‬ ‬ ساعت ها‬ سرگرمشان‬ کند ‬ت ا‬انرژیشان ‬تخلیه ‬شود.
لابــرادورهــا ‬بـه ‬بـرگـردانـدن‬ چیزها‬عـلاقـه ‬دارنــد‬ و ‬دوســت ‬دارنـــد‬چیزها ‬را‬بـا‬ دهـانـشـان‬ حمل‬ کنند.‬ پـس‬ تــوپ‬ و‬ وسـایـل‬ مناسبی‬ برایشان‬ تـهـیـه‬ کـنـیـد‬ کــه‬ بـتـوانـنـد‬بــه‬ دهــــان ‬بـگـیـرنـد.‬ همچنین‬ شکارچیان‬ ‬میتوانند‬ او‬ را‬ با‬ خود‬ به‬ شکار‬ ببرند‬ و‬ از‬ او‬ بـرای‬ آوردن‬ شکار‬ استفاده‬ کـنـنـد و‬ کسانی‬ کـه‬ استخر‬ دارنــد‬ حواسشان‬ جمع ‬باشد‬ که ‬دور‬ کردن‬ سگشان ‬از‬ آن‬ استخر کـار‬ سختی‬ خواهد‬ بـود‬ که‬ ا گـر‬ استخر‬ آب‬ دارد‬ او‬ هم‬ دوسـت‬ دارد‬ درون‬ آن‬ بـرود‬ و‬ شنا‬ کند.

تربیت : 

تربیت‬ لابرادورها ‬آسان ‬است.‬چرا‬ که‬ از‬ راضی‬ کردن ‬لذت‬ می‬برند ‬و‬برای ‬آن‬ تلاش‬ می‬کنند.‬و‬برای‬ کمی‬ توجه ‬یا یکی ‬دو تا‬غذای‬ تشویقی‬ هر‬کاری‬ می‬کنند.‬ برخی‬ البته‬ در‬ تربیت‬ این‬ سـگ‬ کـمـی ‬بـه ‬مشکل‬م ـی‬خـورنـدکـه‬ آن‬هـا‬ کله‬ شـق‬ انـد‬ و‬ آرام‬ و‬ قــرار‬ نـدارنـد.‬ ولـی‬ کلید تربیت‬ در‬ آن‬ اسـت‬ که‬ از‬ زمـان‬ تولگی‬ شروع‬ بـه‬ تـربـیـت‬ شـونـد‬ و‬ تربیتشان‬ هـم‬ جــذاب‬ و‬ سـرگرم‬ کننده‬ باشد.‬ آن‬ها‬ عاشق‬ بازی‬ اند‬ و‬ اگر‬ تربیت‬ طوری‬ باشد‬ که‬ گمان‬ کنند‬ بازی‬ است‬ با‬ اشتیاق‬ در‬ آن‬ مشارکت‬ می‬کنند.‬ باز‬ هم‬ می‬گوییم‬ که‬ تربیت‬ باید‬ زود‬ شروع‬ شود‬ که‬ لابرادورها‬ به‬ سرعت‬ بزرگ‬ می ‬شوند‬ و‬ ا گر‬ دستورات‬ اساسی‬ را‬ هر‬ چه‬ زودتر‬ یاد‬ نگرفته‬ باشند،‬زود‬ دیر‬می‬ شود. و‬ نکته‬ دیـگـر‬ در‬ تربیت‬ آن‬هــا‬ ایـن‬ اسـت‬ که‬ آن‬ها‬ تا‬ سال‬های‬ زیـادی‬ در‬ بزرگسالی‬ مانند‬ توله ‬ها‬ رفتار‬ می‬ کنند،‬ پس‬ صبرو‬ حوصله‬ در‬ تربیت‬ آن‬ها‬ ِ نیازاساسی‬ است.‬ فرقی‬ نمی‬کند‬ چقدر‬ حـرف‬ گـوش‬ کن‬ هستند،‬ به‬ هر‬ حال‬ نمی‬توانند‬ جلوی‬ بـالا ‬ و‬ پایین‬ شدنشان‬ را‬بگیرند‬ و‬ به‬ همین‬ دلیل‬ دستورات‬ «بشین»‬و‬«وایسا» ‬باید‬ خیلی‬ زود ‬آموزش ‬داده ‬شوند.زمانی‬ که‬ سگ‬ حرف‬ گوش‬ کن‬ و‬ مطیع‬ شد  می‬توان‬ به‬ مراحل‬ بعدی‬ در‬ تربیت‬ حیوان‬ وارد‬شد‬و‬شاید‬در‬تمرینات ‬سرعتی ‬و‬چابکی‬ به‬ خوبی‬ ریتریورهای‬ طلایی‬ نباشند‬ ولی‬ به‬ هر‬حال‬ عاشق‬ جنب‬ و ‬جوش ‬و‬ گذراندن‬ وقت‬ با‬انسان‬ ها‬ و‬ دیگر‬حیوانات ‬اند.

نکات رفتاری حیوان :

گـاز‬ گرفتن‬ و‬ و‬ جویدن‬ همه‬ چیز،‬ از‬ مشکلات‬ معمول‬ با ‬این‬ ریتریورها‬ است‬‬ و ‬باید‬اسباب ‬بازی‬ و‬ استخوان های ‬زیادی‬ را‬ در‬ اختیار ‬او ‬قرار‬ بدهید‬ که‬ اسباب‬ را ‬از ‬آرواره ‬پر‬کار‬ او ‬نجات‬ دهید.‬آنها‬
دوسـت‬ دارنـد‬ که‬ با‬ هدیه ای‬ در‬ دهـان،‬ کسی‬ را‬ که‬ به‬ وارد‬ شـده‬ را‬ خیر‬ مقدم‬ بگویند.‬ پس‬ وقتی‬ کسی‬ وارد‬ میشود‬ مـواظب ‬باشید ‬و ‬دور‬ و‬ بر ‬او‬ چه ‬چیزهایی‬ هست‬ که‬ ‬ میتواند‬ به‬ دهان‬
بگیرد.
تمرین ‬دادن‬ سگ تان‬ قبل ‬از‬ترک‬ محل‬ نگهداری‬ و‬قرار‬دادن‬ ستخوان و‬اسباب‬ بازیها‬در‬اختیار‬ او‬ضروری‬ است .‬اگر‬دوست‬ دارید‬هنگام ‬بازگشت‬ وسائلتان‬ را‬ سالم‬ ببینید!
لابــــرادورهــــا‬بــه‬«دســــت‬و‬پــا‬چـلـفـتـی»‬بـــودن‬ ‬ معروف اند.‬ با‬ فعالیت‬ و‬ جنب‬ و‬ جوش‬ زیادی‬ که‬ دارند‬ با ‬بالا ‬پایین‬ پریدن‬ و ‬اینور ‬و ‬آنور‬ دویدن‬ به ‬دیـوار و‬ مبل‬ و‬ میز‬و‬ صندلی ها‬و‬دیگر‬چیزها‬
بــرخــورد‬ ‬ میکنند‬ و‬ بـاعـث‬ شکستن‬ و‬ آسیب‬ وسایل‬ ‬ میشوند.‬ به‬ همین‬ دلیل‬ ‬دستورات‬ و‬ ابتدایی‬ بشین‬ و‬ وایسا‬ در‬ ایـن‬ حیوان‬ شاید‬ از‬ دیگر‬ نژادها‬ مهمتر‬ اسـت.‬ “لاب»‬ ها‬ معمولا‬

بـا‬ ‬بچه ها‬یـه ‬خـوبـی‬ کـنـار‬ ‬ مـیآیـنـد ‬و‬بـه‬ شدت‬ وفـــــادار،‬عـاشـق ‬و ‬پـر‬جـنـب‬ و‬جــوش ‬شناخته‬‬ میشوند.‬ به‬ هر‬ حال‬  بچه های‬ کوچکتر‬ باید‬ همیشه‬ در‬کنار‬ ‬سگها ‬مراقبت‬ شوند‬ که‬ رفتار‬
درستی‬ با‬ این‬ حیوانات‬ داشته‬ باشند‬ و‬ مبادا‬ موجب ‬آزار ‬و ‬اذیـت‬ و ‬خشم‬ سگتان‬ شـده ‬و‬در‬ نتیجه‬ آسیبی‬ از‬ طــرف‬ او‬ بـه‬ بچه‬ وارد‬ شـود.‬
ولی‬ وقتی‬ ‬بچه ها‬بزرگتر‬شدند‬و‬رفتار‬درست‬ با‬ حیوان‬ خانگی‬ را‬ فهمیدند،‬ لابرادورها‬ انتخاب‬ مناسبی‬ برای ‬محیط‬ شلوغ ‬و ‬پر‬از‬آدم ‬هستند.ریتریورها‬ همچنین‬ در‬ کنــــار‬ دیگر‬ حیوانات‬ خانگی ‬هم‬ رفتار‬مناسبی ‬دارند ‬به ‬خصوص‬ اگر‬ از‬ابتدا‬با‬دیگر‬ ‬ سگها‬و‬ ‬ گربه ها‬اجتماعی‬ شده‬ باشند.‬ولی ‬اگر‬ ‬میخواهید‬حیوان ‬جدیدی‬ به‬ محیط‬ زندگی ‬او‬اضافه‬ کنید‬در‬ابتدا‬رفتارها‬ و‬ تعاملات ‬این دو‬ را‬ زیر‬نطر‬بگیرید.

تغذیه و رژیم غذایی :

به‬ لابـرادور‬ ریتریورتان‬ هر‬ روز‬ دو‬ وعده‬ غذای‬ آمــــاده ‬و هــر‬ کـــدام ‬بــه ‬انـــــدازه‬ ی ‬‬1.2۵تــا‬1.۵ فنجان،‬ بدهید.‬ البته‬ این‬ مقدار‬ با‬ توجه‬ به‬ میزان‬ فعالیت‬ و‬ سایز‬ سگتان‬ ‬ می‬تواند‬ تغییر‬
کند.‬نیازهای‬ غذایی‬ هم‬ در‬طول‬ زندگی،‬برای‬ سگتان ‬تغییر‬خواهد‬ کرد‬ و‬ درهر‬بار‬مـراجعه ‬به‬ پزشک‬ مخصوص،‬با‬او‬ در‬این‬ زمینه‬ صحبت‬ کنید.‬بین‬ لابرادور‬ریتریورها‬ معمول ‬است‬ که‬ دچـار‬ اضافه‬ وزن‬ و‬ چـاق‬ شوند.‬ به‬ خصوص‬ کـه‬ غـذا‬را‬دوســت‬دارنـــد‬ و‬مـقـدار‬غـذایـی‬ که 
مـی‬خـورنـد‬ را‬ خــودشــان‬ کـنـتـرل‬ نمی‬کنند‬ و‬ ایـن‬ وظیفه‬ شماست‬ که‬ غـذا‬ را‬ به‬ انــدازه‬ در‬ اختیارش‬ قرار‬ دهید‬ که‬ بیش‬ از‬ حد‬ نخورد‬ و‬ ا گر‬ دیدید‬ که‬ وزنش‬ زیاد‬ شده،‬ با‬ پزشک‬اش‬ مشورت‬ کنید‬ که‬ چگونه‬ ایـن‬ اضافه‬ وزن‬ را با‬ تغییر‬ مقدار‬ غذا،‬ یا‬ ترکیبش‬ و‬ زمان‬ بندی غـذا‬ دادن‬ بـه‬ سگتان‬ یـا‬ بـا‬ ‬ تـحـرک‬ بیشتری‬ بـرایـش‬ ایـجـاد‬ کـردن‬ و‬ کارهایی‬ ازیـن‬ قبیل،‬ اصـلاح‬ کنید.‬ چـرا‬ ‬ که‬ اضافه‬ وزن‬ در‬ سگ‬ها‬ هم‬ می‬تواند‬باعث‬ کوتاهی‬ عمر‬ حیوان‬ شود .

 


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *