جک‌راسل

جک ‬راسل‬ در ‬دهه ‬‬ 19میلادی‬ توسط‬ کشیشی‬ بنام ‬‬‬Jahn Russell در‬انگلستان‬ پرورش ‬یافت. او‬ علاقه ‬زیادی ‬به ‬شکار‬ گرگ ها‬داشت.‬مرکز‬ توجه‬ برای‬ پرورش ‬این ‬نژاد ‬در‬ آن‬ زمان‬ شکار‬ روباه ‬بود‬ و‬ جک‬ راسل‬ هم ‬شکارچی‬ خوبی‬ برای‬ گرگها‬ بود‬ زیرا‬ این‬ نژاد‬ تمایل ‬زیادی‬ برای کنکاش‬ و‬ کندن‬ زمین‬ دارد‬ و‬ توانایی‬ آن‬را‬ دارد‬که ‬به‬ لانه‬ گرگ ها‬ رفته‬ و‬‬ آنها‬را ‬شکار‬ کند.‬جک تریر‬ نوعی‬ از‬ تریرهای‬ کاری ‬است؛‬ آنهـا ‬خالص ‬نیستند ‬به‬ این‬ معنی‬ که‬ ‬ آنهـا‬ یک ‬ترکیب‬ ژنتیکی‬ وسیع‬ دارند ‬و ‬در ‬واقع‬ یک‬ استاندارد ‬وسیع‬ را‬ برایش‬ ایجاد‬ کرده ‬است. این‬ نتیجه‬ اتفاقاتی‬ است‬ که‬ از ‬زمان‬ پیدایش‬ ‬ آنها ‬در‬اوایل‬ دهه‬‬18۰۰ رخ‬داد،‬در‬آن‬ زمان ‬از‬ ‬ آنها‬به ‬طور‬جدی ‬برای‬ شکار‬ استفاده‬ می شد ‬و  حفظ‬ آن‬ به ‬عنوان‬ یک ‬نژاد‬ شکارچی ‬اتفاق ‬افتاد‬ و ‬استانداردهای‬‬ گسترده ای ‬از‬آن‬ در‬ ‬ زمینـه های‬ ژنتیکی‬ گـونـاگـون‬ و‬ بـراسـاس‬ ‬ غربالگری های‬ گسترده‬ و‬ ترکیب‬ ژنـی‬ آن‬ بـا‬ انــواع‬ مختلفی‬ از‬  اندازه ها‬به ‬وجود ‬آمد.
نوع ‬اتریشی ‬آن‬ دارای ‬پاهای‬ کوتاهتری‬ نسبت‬ به‬ نوع ‬انگلیسی‬ آن‬ است.‬ این ‬نژاد ‬علاوه‬ بر‬ شکار‬ بـرای‬ نمایش‬ در‬ سیرک‬ نیز‬ استفاده‬ ‬ می شده‬‬ است.

دو‬ گونه ‬از‬ایـن ‬نـژاد ‬با ‬اسـتـانـداردهـای‬ مشابه‬ تکامل ‬یافته‬ بود ‬که ‬فقط ‬در ‬ارتفاع ‬و‬ تناسب‬ اندام‬ با‬ هم‬ تفاوت‬ داشتند،‬ آنکه‬ مستقیم‬ و‬ بلندتر‬ اسـت ‬اکنون‬ با‬ نـام ‬پـارسـون‬ راسـل‬ تریر‬ و ‬آنکه‬
‬ کوتاه تر‬ و‬ کمی‬ کشیده تر‬است‬ با‬ نام‬ جک‬ راسل‬ تریر’’‬‬Jack Russell Terrier’’ شناخته‬ ‬ می شود.

همه ‬چیز ‬در‬مورد‬ جک‬راس ل‬برای ‬شکار‬ روباه‬ ساخته ‬شده ‬است!‬رنگ‬ پوشش ‬آن،‬سازگاری،‬شخصیت،‬‬هوش،‬بدن‬ جمع ‬و‬ جور،‬‬توانایی‬ و‬ علاقه‬ به‬ کندن‬ و‬ حفر‬ کـردن‬ زمین،‬ روحیه
‬ جست و جوگر،سینه‬ کوچک‬ که ‬به‬ چابک یاش‬ کـمـک‬ مـی کـنـد.‬بــدن‬ جـک ‬راســـل‬ بـایـد‬ کاملا‬ انعطاف‬ پذیر‬باشد‬ که ‬به ‬او ‬اجـازه ‬دهـد‬تا‬ زیر‬ زمین‬ حرکت‬ کند.‬ این‬ سازگاری‬ به‬ تریر‬ اجازه‬
‬ میدهد‬ که ‬در‬لانه‬‬ روباه ها‬راه ‬خود‬را‬ به ‬پایین‬ زمین ‬ادامه‬ دهد ‬بنابراین‬ روباه‬ یک‬ مدل‬ خوب‬ شکار‬ بـرای‬ جک‬ راسـل‬ اسـت.‬ گرچه‬ در‬ ابتدا‬ جک ‬راسل ‬برای‬ شکار‬ روباه ‬مورد ‬استــفاده‬ قرار‬ گرفت،‬اما‬ او ‬یک ‬تریر‬ کاری ‬چند ‬منظوره‬ برای‬ انواع‬ مختلف ی‬از‬ کارها‬از‬ جمله‬ شکار ‬روباه ‬قرمز‬ و‬ خاکستری،‬راکون ‬و‬ موش‬ کوهی‬ است.
گفتیم ‬آن‬چـه ‬امــــروزه ‬بـه‬ عـنـوان‬ جـک ‬راسـل‬ شناخته‬ ‬ میشود،‬بسیار‬شبیه‬ فاکس ‬تریر‬ قبل‬ از‬سال‬‬19۰۰است.‬جک‬ راسل‬ از‬ تغییراتی‬ که ‬در‬ فاکس ‬تریر ‬مدرن‬ رخ‬داده ‬است،‬جان‬سالم ‬به‬ در‬برده ‬است؛‬زیرا ‬بیش ‬از‬‬1۰۰سال ‬است‬ که ‬به‬ عنوان ‬تریرهای‬ کاری‬ در‬انگلستان ‬حفظ ‬شده‬ است؛‬این‬ هدف‬اصلی ‬‬ JRTCAاست‬ که ‬جک‬ راسل‬ در ‬سنت‬ خودش ‬به ‬زندگی‬ ادامه‬ ‬می دهد.
جـک‬ راســـل‬ تـریـر‬ بـا ‬خـــروج ‬از‬نــــژاد ‬‬The Fox‬،Terrierدر‬اواخر‬دهه‬‬18۰۰ میلادی‬ به عنوان‬ یک ‬نژاد ‬رسمی‬ ثبت‬ شد‬ و‬ اولین ‬باشگاه ‬برای‬ آن‬ در‬این‬ سال‬پ ذیرفته ‬شده ‬اسـت،Modern Fox
تریر‬تغییرات ‬سازمانی‬ کرد ‬و ‬این‬‬ ویژگی ها ‬را‬ از‬ 
دست‬داد،‬‬مانند : ‬سینه‬ عمیق،‬ساختار‬بدنی بلند ‬و ‬باریک ‬و‬‬ شانه های‬ بسیار‬مستقیم ‬و ‬ستبر‬ که ‬باعث‬ می شود‬ حیوان‬ بتواند ‬وارد‬ حصار ‬و ‬لانه‬
روباه ‬شده ‬و ‬آن‬را‬دنبال‬ کند.
جـان‬ راســل،‬ تغییرات‬ خـود‬ را‬ از‬ فاکس‬ تریرها‬ شروع‬ کرد‬ و ‬به ‬تدریج ‬این‬ ویژگی ها ‬را‬تعییر‬ داد ‬و‬ نوع ‬امروزی‬ جک ‬راسل‬ را‬ به ‬وجود‬اورد ‬و ترجیحا‬ امـروزه ‬به ‬عنوان‬ جک‬ راسـل‬ شناخته‬ میشود‬
که‬ بسیار‬ شبیه‬ فا کس‬ تریر‬ قبل‬ از‬ سـال‬ 19۰۰ است.‬جالب‬ است‬ که‬ توجه‬ داشته‬ باشید‬ که‬ جان‬ راسلیکی ‬از ‬بنیانگذاران‬ اصلی‬ باشگاه ‬جک‬‬ راسل‬ در‬انگلستان‬ در‬سال ‬‬1873 بود؛ ‬در‬سال‬
‬،187۴او ‬‬اولین ‬بار‬ در ‬لندن‬ به ‬نمایش‬ گذاشته‬ شد.
در‬ ‬ سـالهـای ‬اخـیـر ‬افـزایـش ‬قـابـل ‬توجهی‬ در‬ نشان‬ دادن‬ سـازگـاری‬ جک‬ راســل‬ تریر‬ وجود‬ داشـتـه‬ اســت.‬ نمایشگاه‬ سـازگـاری‬ در‬ ایـالات‬ متحده ‬در‬ ترویج ‬سازگاری‬ صحیح ‬با ‬استاندارد‬
نژاد‬‬JRTCA بسیار‬موثر‬بوده ‬است‬ و ‬در‬نتیجه‬ کیفیت‬ سگ های‬ پـرورش‬ یافته‬ در‬ ایـن‬ کشور‬ بهبود‬ ‬ می یابد.

ظاهر نژاد جک راسل :

وزن‬ در‬نرها : ‬بین‬‬6الی‬ ‬8کیلوگرم‬ و ‬در‬ ماده‬ ها‬ بین‬‬۵ تا‬ ‬7کیلوگرم
ارتفاع ‬در‬نر‬ها ‬و‬ ماده‬ ها‬:‬ بین‬‬ 2۵الی ‬‬31سانتی‬متر
نژاد‬ کوچک‬ و‬ عضلانی‬ است‬  و‬شبیه‬ به‬ فاکس‬ تریر‬ کوچک‬ اسـت.‬ پوشش‬ خارجی‬ آن‬ صاف
و‬ کوتاه ‬و ‬رنگ ‬موی ‬آن‬ بیشتر ‬سفید ‬به همراه‬ ‬ لکه های‬ ‬ قهوه ای،‬‬ سرخ‬ و‬مشکی‬ ً خصوصا‬ در‬
‬ قسمت های‬ سـر‬ و‬ دم‬ ‬مـی بـاشـد،‬ گـوش هـا‬ به‬ شکل‬ نیمه‬ افراشته‬ است.‬دمش ‬به‬ شکل ‬داس است‬ که ‬به ‬سمت‬ بالا ‬استوار‬ ‬میباشد.
نــوع ‬ایـرلـنـدی‬ ایــن‬ نـــژاد‬ در ‬مقایسه‬ بـا ‬انــواع‬ انگلیسی‬ دارای‬ پـاهـای‬ ‬کـوتـاهتـری‬ ‬می باشد.‬ ‬ چشم ها‬ بـادامـی‬ شکل‬ و‬ تیره‬ رنـگ‬ هستند‬ و‬ پیشانی‬ او‬ مستطیل‬ شکل ‬است.


نیازبه آراستگی در جک راسلها:


برس ‬زدن‬ هر‬هفته‬ باعث ‬می‬شود‬که‬ مو‬ را ‬مرتب‬ و‬ تمیز‬ نگه‬ داشته‬ و‬ مانع‬ از‬ به‬ هم‬ چسبیدن‬ موهایش ‬شـود.‬بهتر‬اسـت‬ قبل ‬از ‬بـرس ‬زدن، موهای ‬او ‬را‬ به‬ آرامی‬ با‬آب‬ بشویید ‬تا‬از‬شکستگی‬ موهای ‬او ‬جلوگیری ‬شود.‬ ‬گوشهایش‬ را‬ هم‬ به‬ طور ‬منظم ‬تمیز‬کنید‬تا ‬از‬تجمع‬ موم ‬و‬ عفونت‬ جلوگیری‬ کنید. ‬ گوش ها ‬را‬با‬ یک‬ توپ‬ ‬پنبه ای ‬و‬ پاک‬ ‬کننده های‬ تایید‬شده ‬دام پزشک ‬پاک‬ کنید؛‬ ‬ دندانها‬نیز‬ باید‬ به‬ صـورت‬ هفتگی‬ به‬ منظور‬ جلوگیری‬ از‬ ایجاد ‬پلاک،‬مسواک‬ زده ‬شوند. حمام ‬برای ‬سگ‬ شما‬یک‬ یا ‬دو‬ بار ‬در‬ ماه ‬مورد‬ نیاز‬ اســت.‬ از‬ شامپو‬ مخصوص‬ ‬ سگها‬ بـرای‬ او‬ استفاده‬ کنید ‬تا‬پوشش ‬و ‬موی ‬او‬را‬خشک‬ نکنید.‬ ‬ ناخن ها‬ را ‬به‬ طور‬ مرتب،‬معمولا ‬هر‬دو ‬یا‬ سه‬ هفته ‬یک‬بار‬ کوتاه‬ کنید.‬ا گر‬شما‬ ‬میتوانید‬ صدای‬ برخورد ناخنهای‬ سگ‬ خود ‬را ‬با‬ اشیا ‬و‬ کف‬ زمین‬ بشنوید ‬پس‬ ناخنهای‬ او ‬بیش‬ از‬حد‬ بلند ‬است.

خلق و خوی سگ جک راسل :

جک‬ راسـل‬ تریر‬ یکی‬ از‬ بهترین‬ و‬ ‬ جذابترین‬ ‬ ســگهــایــی ‬اســــت‬ کـــه‬ ‬مــیشــنــاســیــد.‬ ‬ آنهـــا‬ می توانند ‬تمام ‬روز ‬را‬ جست‬ و‬ خیز ‬و‬ بازی‬ کنند.
‬ آنها‬ به‬ شدت‬ هوشمند‬هستند‬و‬ هیچ ‬چیز‬در آنهـا‬ کسل‬ کننده‬ نیست.‬ ‬ آنهـا‬ بسیار‬ خوب‬ آموزش‬ می بینند.‬هم‬چنین ‬هنگامی ‬که ‬در‬ کنار‬ فرزندان‬ شما‬ هستند‬ رفتار‬خوبی ‬از‬خود ‬نشان‬ ‬ میدهند.‬ بنابراین‬ جـک‬ راسـل هـا‬ ‬سگ های‬ خـانـوادگـی‬ خـوبـی‬ ‬ هـسـتـنـد.آنهـا‬هـم‬چنین‬ ورزشــکــاران‬ استثنایی‬ هستند‬ کـه‬ در‬ عرصه‬ رقابت‬ برتر‬هستند.

نیازمندی های فعالیتی :

انــدازه‬  آنهـا‬ممکن ‬اسـت‬ باعث ‬جـذاب‬ شدن‬ ‬ آنها‬ به‬ اقامت‬ در‬فضای‬ کوچک ‬شود،‬اما‬ جک‬ راسل‬سگ‬ آپارتمانی‬ نیست.‬شما‬باید‬ ‬آنها‬را‬به‬ عنوان‬  سگهای‬ بزرگی‬ که ‬در‬ بدنهای‬ کوچک‬ به‬ دام‬ ‬ افتاده اند‬ در‬ نظر‬ بگیرید.‬ ‬ آنهـا‬ نیاز‬ به‬ فضای‬ باز‬ ‬گسترده ای ‬برای ‬فعالیت ‬دارند‬ و ‬اگر ‬در‬ داخل‬ یک‬ محیط‬ کوچک ‬زندگی‬ کنند،‬‬تقریبا‬ همیشه‬ منجر‬ به‬ بروز‬ رفتارهای‬ مخرب‬ خواهند‬ شد.‬و جود‬ دیوارهای‬ حصیری ‬دور ‬محل ‬بازی‬ و‬ فعالیت ‬او‬ ‬میتواند ‬مفید‬باشد‬ مثل‬ محل‬ زندگی‬ ‬ گـربـه هـا،‬ ‬ سنجابها،‬ ‬ خـرگـوشهـا‬ و….‬ ‬ آنهـا همیشه‬ باید‬ هنگام‬ خـروج‬ از‬ منزل‬ تحت‬ نظر‬ باشند،‬زیرا ‬این‬ ‬ سگها ‬دوست‬دارنـد ‬حفاری‬ کنند ‬و ‬این ‬موضوع ‬به ‬پیشینه‬‬ آنها‬بر‬‬ میگردد،‬زیرا‬ آنها ‬از ‬ابتدا ‬شکارچیان‬ روباه ها‬ بوده اند‬ و‬ برای ‬این‬ کار‬ساخته‬ شده اند. ‬ فعالیتهای ‬روزانه ‬باید ‬شامل ‬راه ‬رفتن ‬و ‬بازی در‬ حیاط‬ باشد.‬ جک‬ راسـل‬ عشق‬ به‬ تعقیب‬ توپ ‬و ‬با ‬هر‬ چیز ‬دیگری ‬را ‬دارد.آنها ‬واقعا ‬این کـار‬ را‬ دوســت‬ دارنـــد،‬ در‬ حقیقت،‬ بسیاری‬ از‬ صاحبان ‬اعتقاد ‬دارند‬‬ سگهایشان ‬با ‬توپ ‬بازی‬
روحیه ‬بسیار‬بهتری ‬دارند. جـک‬‬ راسـل هـا‬ سـگ هـای‬ بسیار‬ هوشمندی‬ هستند‬ و‬ نیاز‬ به‬ تحریک‬ ذهنی‬ زیــادی‬ دارنـد‬ چــون ‬فعالیت ‬بـدنـی ‬زیــــادی‬ هـم ‬دارنــــد.‬این‬ ‬ سگ ها‬در‬ ‬ فالیت های ‬چابکی ‬پیشرفته ‬و ‬سریع‬ هستند‬ و‬ رقابت ها ‬و‬ ورزشهایی ‬هم‬چون ‬دو‬ سرعت،‬دنبال‬ توپ ‬دویدن،‬اجرای ‬مانورها‬و…‬ را‬دوست‬دارند.
‬ فعالیت های‬ جک ‬راسـل‬ در‬ای ن‬نوع‬ ‬ ورزش هـا‬ باعث‬ ‬می شود‬ تا‬ تحرک‬ جسمی ‬و ‬روحی‬ روزانه ‬او‬ تامین‬ شود.‬ ‬فعالیتهایی‬ هم‬چون‬‬ جست ‬وجو‬ در‬جوندگان‬ و‬ کنـدن‬ و‬ حفاری‬ زمین‬ نیاز‬‬ آنها‬
بـه‬ حـفـاری‬ و‬ همچنین‬ نیاز‬ بـه‬ شکار‬ ‬ آنهــا‬ را‬ تامین‬ ‬ میکند. ‬این‬ ‬ فعالی تها‬ با‬توجه‬ به‬ حفظ ‬شرایط ‬ایمنی انجام‬‬ میشود‬ و‬ جوندگان ‬در‬ ‬محوطه های‬ ایمن‬ نگهداری‬ ‬ میشوند‬ تا‬ ‬ سگها‬ بتوانند‬ به‬ ‬ آنها‬ ترسی‬ پیدا ‬کنند.


آموزش جک راسل ها :

جک ‬راسل ‬جز‬ سگهایی‬ است‬ که ‬بسیار‬خوب‬ آموزش‬ می بیند.‬ کارهای‬ جدید ‬را‬ با ‬اشتیاق ‬و‬ سریع‬ ‬می آموزد.‬ ‬ آنها‬ تریر‬هستند‬ و‬ میتوانند‬ در‬ صورتی‬ که‬ کـاری‬ را‬ دوسـت‬ نداشته‬ باشند‬ طوری‬ رفتار‬کنند‬ که ‬فرد ‬آموزش ‬دهنده ‬ستیزه‬ جـو‬ نـشـان‬ داده‬ شـــود.‬ تقویت‬ مثبت‬ یکی‬ از‬ بهترین‬ ‬روشهــــای‬ آمـوزشـی ‬ایــن ‬سـگ ‬است و ‬این‬ گونه‬ او ‬را ‬بسیار‬ ‬علاقه مند‬ خواهید‬ کرد.‬
تنبیه ‬و‬ ‬ تنشهای‬ شدید ‬این‬ سگ‬را ‬تبدیل‬ به‬ یک‬ سد ‬دفاعی‬ میکند‬ که ‬ممکن ‬است ‬منجر به‬ آسیب‬ زدن‬ و ‬یا‬ گاز‬ گرفتن‬ شود.‬ پس‬ از‬ آموزش ‬پایه،‬جک‬ راسل‬ باید‬  آموزش های‬ پیشرفته ‬را‬ ببیند،‬آموزش‬ ترفندها ‬و‬ چابکی ‬در‬ حرکت ‬و‬ ‬ورزشهایی‬ که ‬قرار‬است ‬انجام ‬دهد.‬ ‬ آنها‬ در‬ فعالیتهای‬ جدید ‬پیشرفت‬ می کنند ‬و‬ در‬مورد ‬هر‬فعالیتی ‬که ‬در‬آن‬ شرکت‬ می کنند،‬در‬ رده ‬بالای ‬هم‬نوعان ‬خود ‬قرار‬خواهند‬ گرفت.


صفات رفتاری جک راسل ها :

جک‬ ‬ راسل ها‬ تریر‬ هستند‬ و‬ ‬ آنهـا‬ ‬ ویژگی های‬ بسیاری‬ از‬ جمله‬ لرزیدن‬ بیش‬ از‬ حد،‬ اذیت،‬خشونت‬ به‬ ‬غریبه ها،‬تجاوز،‬مالکیت ‬و‬ حسادت‬ را‬ بــروز‬ ‬ میدهند‬ بنابراین‬ آمـــوزش‬ مناسب‬ و‬
اجتماعی‬ شدن‬ از‬ سنین‬ پایین‬ ‬ میتواند‬ رفتار‬ سگ ‬شما ‬را‬ تضمین‬ کند.‬حفاری‬ یک‬ شکایت‬ رایـج‬ در‬ میان‬ صاحبان‬ جک‬ راسـل‬ ‬ میباشد.‬آمــوزش ‬به ‬او‬ آسـان‬ اسـت،‬جک ‬راسـل‬ تریر ‬به‬
سرعت‬ یاد‬ ‬ میگیرد،‬ اما‬ همیشه‬ سعی‬ خواهد‬ کرد‬ راه‬ خود‬ را‬ داشته‬ باشد.‬ تـداوم‬ در‬ آموزش‬ او‬ نکته‬ کلیدی ‬است.‬جک ‬راسل ‬تریر ‬قادر ‬به‬ یادگیری‬ انــواع‬ ‬ بـازیهـا‬ و‬ مسابقات‬ ‬می باشد.‬
جـک ‬راســل ‬تریر‬یـک ‬سـگ‬ هوشمند ‬و ‬جسور‬ است.جک ‬راسل ‬تریر ‬در‬فضای‬ کوچک ‬سگ ‬خوبی‬ است ‬به ‬شرط‬ این‬ که ‬آن‬را‬ به ‬اندازه‬ کافی ‬برای‬ ورزش ‬و ‬تمرین ‬بیرون ‬ببرید.‬این ‬سگ ‬در‬فضای‬
بسته ‬بسیار‬ فعال ‬است‬ و ‬باید ‬حداقل ‬یک ‬حیاط‬ متوسط‬ برای‬ بازی ‬داشته‬ باشد.
جـک‬ راســل‬ تریر‬ یـک‬ همدم‬ دلپذیر‬ اسـت‬ به‬ شرطی‬ که ‬آن‬را‬ به ‬اندازه‬ کافی‬ تمرین‬ بدهید،‬ با‬این‬ حال ‬اگر‬ او ‬به ‬اندازه‬ کافی ‬فعالیت‬ نداشته‬ باشد،‬ممکن‬ است‬ به‬ یک‬ مزاحم ‬تبدیل‬ شود.‬
این‬ نژاد‬ نیاز‬به ‬یک پیاده روی‬ طولانی ‬روزانه ‬و‬ پر‬سر‬و‬صدا‬دارد.‬ علاوه ‬بر‬این،‬او ‬به‬ دنبال ‬یک‬ فضا‬برای‬ اجرای‬ ورزشها ‬و ‬شکار ‬و‬ بازی‬ خواهد‬ بود.

تغذیه در نژاد جک راسل تریر :

جک راسل‬ تریرها‬‬ جزو‬ سگهای ‬با‬ انرژی‬ بالا‬ هستند،‬بنابراین‬‬ آنها‬ نیاز‬به‬ یک ‬برنامه ‬رژیم‬ غذایی‬ پرانرژی ‬و‬ کامل‬ دارند‬ که‬ بتواند ‬نیازهای آنها‬را‬برآورده‬ کند.
جک‬ راسـل‬ تریر،‬ همچنین‬ به‬ عنوان‬ Parson ‬Russell Terriersشناخته‬ ‬ مــیشــود،‬ یکی‬ از‬نـــژادهـــای‬‬ پـر ‬انــــرژی‬ هستند‬ کـه ‬بـه ‬خاطر‬ شخصیتهای‬ جسورشان‬ شناخته‬ ‬ میشوند.‬
جک‬ راسـل‬ تریر‬ در‬ ابتدا‬ به‬ عنوان‬ ‬سگهای‬ شکار‬چی ‬روباه ‬شناخته‬‬ میشدند ‬و ‬عشق‬ به،‬ ‬ پــیــاده روی‬ و‬ سرسختی‬ داشـتـنـد.‬ ‬ سگهای‬ بسیار‬فعال ‬در ‬یک‬ بدن‬ کوچک!!
جک ‬راسل‬ تریر‬ نیاز به ‬تغذیه ‬با ‬غذای‬ با‬ کیفیت‬ بالا ‬با‬یک‬ بافت ‬ترد‬ برای‬ تقویت‬ ‬ دندانهایش‬ دارد.

کالری مورد نیاز جک راسل :

جک ‬راسل‬ تریر‬معمولا ‬وزنی ‬بین‬ ‬68کیلوگرم‬ دارنـــد.‬ بـا‬ توجه‬ بـه‬ شــورای‬ تحقیقات‬ ملی‬ در‬ ‬ آ کادمی های‬ ملی‬ ‬سگها،‬ ‬سگهای‬ این‬ اندازه‬ تقریبا‬‬۴۵۰تا‬ ‬6۵۰کالری‬ در ‬روز‬ نیاز‬دارند،‬بسته‬ به ‬سطح‬ فعالیت‬ آنها.
توله‬ ‬ سگ ها‬ تقریبا ‬‬ 8۰۰تا‬ ‬ 9۰۰کالری‬ برای‬ر شد‬ مناسب‬ نیاز‬دارند‬تا‬زمانی‬ که ‬جک ‬راسل ‬تقریبا‬ یک‬ساله‬ ‬ میشود.
نوع ‬غذا :‬ خوراک ‬جک ‬راسل تریر،‬رژیم ‬غذایی است‬ که‬ حداقل‬‬7۵ درصد‬ آن‬ کیبل‬ است.‬ کیبل‬ به ‬معنی‬ ‬ تکه های درشت‬ از ‬یک ‬غذاست‬ کــه‬ بـاعـث‬ ‬ مــیشــود ‬فــک‬ ســگ ‬شـمـا ‬جـویـدن‬
بیشتری‬ را‬ انجام ‬دهد ‬و‬‬ قویتر‬شود،‬هم‬چنین‬ ‬ کتابها‬ و ‬راهنماهای ‬تغذیه‬ سگ ها‬‬پیشنهاد‬  می کنند‬ که ‬بافت‬ ترد‬ این‬ نوع‬ مواد‬ غذایی‬ مانع‬ ایجاد ‬پلاک ‬روی‬ ‬دندانهای ‬سگ ‬شما‬ میشود‬
و‬از ‬ایجاد ‬مشکلات ‬دندان ‬در‬‬ گونه های‬ کوچک‬ مانند ‬جک ‬راسل ‬جلوگیری‬ می کنند.

با‬توجه‬ به ‬وزن‬ حیوان‬ خانگی‬ خود،‬توصیه های سازنده‬ را‬ دربـاره ‬چگونگی ‬تغذیه ‬سگ‬ خود ‬در‬ روز‬ انجام‬ دهید.‬ تقسیم‬ جیره‬ غذایی‬ روزانـه‬ به‬ حداقل ‬دو‬ وعده غذایی‬ و ‬یا‬حتی‬ سه ‬وعده‬
غذایی،‬برای‬ حیوان ‬خانگی ‬شما ‬بهتر‬است.‬این‬ به‬ این‬ دلیل ‬است‬ که‬ معده‬ کوچک‬ جک ‬راسل‬ فقط‬  میتواند ‬یک‬بار‬ غذای‬ زیادی‬ داشته ‬باشد.‬
تقسیم ‬جیره ‬روزانه ‬به‬ دو ‬یا‬ سه‬ وعده ‬غذایی ‬در‬ روز‬ اجـازه‬ ‬ میدهد‬ تا‬ هضم‬ غذا‬ برایش‬ ‬ آسانتر‬ باشد‬ و‬ از‬ مشکلات‬ گـوارشـی‬ جلوگیری‬ شـود.

غذاهای طبیعی مورد استفاده در جک راسل ها

‬ میوه ها‬ و‬سبزیجات: ‬در‬حالی‬ که ‬تصور‬ ‬ نمی شود‬ ‬ سگها ‬بتوانند ‬مثلا ‬هویج ‬و‬ سیب ‬بخورند ‬اما‬ در‬ واقـع‬ می توانند‬ بخورند.‬ ‬میوه های‬ تـازه‬ یا‬ سبزیجات ‬بهتر ‬از‬مواد‬ یخ‬زده ‬هستند‬ ‬ همچنین‬
کنسروها ‬هم ‬حـاوی‬ سدیم ‬بیش ‬از‬حد ‬است.‬ پاپ‬ کورن‬ تهیه‬شده ‬بدون‬ کره ‬یا‬ نمک ‬و ‬یا‬ قطعات‬ کوچک‬ کیک ‬ساده ‬برنج مـاسـت‬ بـا‬ پروبیوتیک،‬ مـاسـت‬ ســـاده،‬ و‬ نه‬ ماست‬ ترکیبی ‬با‬شکر ‬و ‬میوه 


کره‬بادام‬زمینی:‬ کره ‬بادام ‬زمینی‬ بدون ‬قند‬ انتخاب‬ مناسبی‬ برای‬‬ سگها‬است.‬ کدو‬ تنبل‬ و ‬سیب ‬زمینی‬ شیرین،‬‬سعی‬ کنید‬ بخار پز‬کنید. تخم‬ مرغ ،‬ کوکیها،قطعات‬ کوچک ‬ پنیر قطعات ‬ماهی ‬قزل ‬آلا ‬پخته ‬شده‬(هرگز‬خام‬ ندهید)!
نان ‬سالم‬ که‬ توسط‬ یک ‬نانوایی ‬سگ‬ محلی‬ و‬ یا‬ مغازه ‬غذای‬ طبیعی‬ سگ‬ پخته‬ میشوند.


غذاهای‬ ممنوع:
غذاهای‬ خیلی‬ سخت ‬و‬ سفت‬ که‬ میتوانند‬ باعث‬ آسیب ‬به‬‬ دندانها ‬و‬‬ لثه ها ‬شوند.کشمش،‬انگور،‬شکلات،‬پیاز‬ ی ا‬هر ‬چیز‬ دیگری‬ حاوی‬ کافئین،‬که‬ همه‬ آنها‬  میتوانند‬ سمی‬ باشند
مـواد‬ غذایی‬ مانند‬ شربت‬ ذرت،‬ شکر،‬ مواد‬ شیمیایی‬ نـگـهـدارنـده،‬ رنــگ،‬ ذرت‬ و‬ دیگر‬ ‬ پرکننده های ‬ارزان‬ قیمت ‬برنج،‬سویا خـوانـدن‬ ‬ برچسب های‬ مــواد‬ غـذایـی‬ و‬ حذف‬ مــیــان‬ ‬ وعــده هــایــی‬ کــه‬ بــا ‬مــــواد‬ مـضـر ‬بـالـقـوه‬‬ بسته بندی‬ می شوند،‬نیز‬ضروری ‬است. غـذای‬ انتخابی‬ شما‬ باید‬ به‬ عنوان‬ اولین‬ چیز‬ مهم‬ دارای‬ پروتئین‬ باشد.‬ ذکـر‬ شـده‬ که‬ این‬
پـروتـئـیـن ‬بـایـد ‬از‬ منبع‬ گـوشـت‬ مـانـنـد ‬مــرغ،‬ بوقلمون،‬گوشت‬گاو،‬ماهی‬ یا‬ بره ‬باشد ‬و‬ شامل‬ مواد ‬لازم‬ برای‬ حفظ ‬سلامت ‬سگ‬ کوچک‬ شما باشد‬یعنی‬ شامل‬ ‬ چربی های‬ حیوانی ‬و‬ گیاهی‬ برای ‬تامین ‬انرژی ‬و ‬براق ‬نگه‬داشتن‬ موهای‬ او.
‬ میوه ها‬ و‬ سبزیجات‬ بـرای‬ تولید‬ فیبر‬ هستند.‬ حداقل‬ اولین‬ عنصر‬ ذکر‬ شده‬ در‬ بسته‬ بندی‬ غذای ‬او ‬باید ‬گوشت ‬کامل ‬باشد،‬نه‬‬ گوشت های‬ فرعی،‬ که‬ بـرای‬ سگ‬ شما ‬هضم‬ آنهـا ‬سخت است.

 


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *